Professionals moeten hun handelen steeds opnieuw afwegen binnen de kaders van hun werk. Anders dan het volgen van een recept of een standaard werkwijze, bestaat hun professie er juist uit dat je goed kijkt, afstemt op de persoon, en in de specifieke context kijkt hoe goede zorg vorm kan krijgen.

Het centrum van het model gaat over de professionele relatie, over de afstemming van de hulpverlener met de hulpvrager(s). De kaders die het handelen beïnvloeden zijn:

  • De overheid en samenleving met wettelijke en beleidsbepalingen
  • de instelling waar iemand werkt met de gerichtheid op het goed organiseren van zorg (kwaliteit, efficiëntie)
  • De ethische oriëntatie op goede zorg, onder andere vastgelegd in beroepscodes en veldnormen
  • Vakinhoudelijke kaders zoals richtlijnen, methodieken, diagnostische instrumenten

In de praktijk blijkt dat het navigeren tussen deze elementen vragen en dilemma’s oproept. In deze training leer je omgaan met die vragen en dilemma’s. De training is erop gericht dat professionals een weg leren vinden binnen de kaders die recht doet aan de hulpvrager. Je leert niet zozeer hoe je je aan de kaders moet houden, maar hoe je tot de kader moet verhouden, waarbij het startpunt altijd de verbinding tussen hulpvrager en hulpverlener in het centrum is.

Over de ‘professionele context’ is ook een workshop beschikbaar

Deze training gaat weliswaar in op de beroepsethische kaders, maar voor een training over de beroepscode, professionele standaarden, tuchtrecht en ethische reflectie is een gespecialiseerde training beschikbaar.