Ethiek in Sociaal Werk wordt vaak gezien als verantwoordelijkheid van praktijkwerkers. Zij zijn gehouden aan de ethische normen van hun professie. De praktijken van professionals worden echter niet alleen door hun beroepsethische normen gestuurd, maar ook door organisatiebeleid. Daarom is het belangrijk dat alle actoren in organisaties zich ervan bewust zijn dat met de gezamenlijke inspanning een morele praktijk vorm krijgt.

Er zijn een aantal factoren van belang bij ethiekbeleid in een organisatie. Zijn de werkprocessen in lijn met de professionele standaard? In hoeverre worden professionals gefaciliteerd en gestimuleerd in het reflecteren op hun handelen? Welke ondersteuning is er beschikbaar op het moment dat zich ethische vraagstukken voordoen? En welk afspraken zijn er wanneer organisatiebeleid haaks staat op de beroepsethische normen? Dit zijn vragen die de organisatie niet naast zich neer kan leggen. In de jeugdwet is het handelen volgens de professionele standaard vastgelegd. En daarin is ook bepaald dat zowel de hulpverlener als de organisatie of inkoper van diensten – bijvoorbeeld een gemeente – zich tot die professionele standaard dienen te verhouden.

Organisaties en inkopers zijn zich hier echter nog niet altijd van bewust. Door het gesprek aan te gaan over het beleid, de werkprocessen en verantwoordingmechanismen wordt duidelijk of organisaties zich op de juiste manier verhouden tot die eisen in juridische en ethische zin.

Na het identificeren van spanningsvelden wordt een plan van verbetering opgesteld om de gezamenlijke verantwoordelijkheid zoals neergelegd in de wet, op zorgvuldige wijze vorm te geven.

Meer weten? Neem contact op.