De zorgethiek (Care Ethics) is een relatief jonge stroming in de ethiek. Ze is ontstaan vanuit de feministische beweging in de jaren 70 van de vorige eeuw. In de zorgethiek staat de vraag “wat is goede zorg” centraal. Zorgethiek beperkt zich niet tot ‘gezondheidszorg’ maar richt zich ook op beleid en politiek. Een belangrijke opvatting is dat ‘zorgen’ een wezenlijk onderdeel is van het leven: iedereen zorgt en ontvangt zorg, niet alleen kinderen, zieken en kwetsbare mensen. In praktijken van zorg – het daadwerkelijke zorgen – is te ontdekken wat als goede zorg – een normatief oordeel – gezien kan worden.

ZocbtioIiWDe Utrechtse Universiteit voor Humanistiek is op dit moment de enige universiteit ter wereld die een masteropleiding ‘Zorgethiek en Beleid’ verzorgt. Ik volgde de pre-master en de master in de jaren 2014 – 2016, met heel veel plezier! Ik ben afgestudeerd op een onderzoek naar medewerkers van een inloophuis voor dak- en thuislozen: het Kruispunt in Arnhem. Door middel van de Grounded Theory benadering heb ik geprobeerd te ontdekken hoe medewerkers omgaan met het ‘anders zijn’ van hun bezoekers. Dit in het licht van de verandering in de verzorgingsstaat, waarbij de overheid probeert burgers uit te dagen en te stimuleren tot actieve solidariteit. Degenen die geïnteresseerd zijn in mijn afstudeerthesis kunnen deze hier downloaden.

 

Wie meer wil weten over de zorgethiek en de masteropleiding aan de UvH kan het beste eens kijken op zorgethiek.nu. Voor degenen die makkelijk Engels lezen is het lemma Care Ethics van de Internet Encyclopedia of Philosophy een aanrader.